14 ม.ค.60 ศูนย์ปฎิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย