23-27 มกราคม 2560 ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว