5 – 13 กุมภาพันธ์ 2560

พลโท ประสพชัย  กงบุราณ  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เดินทางเข้าร่วมประชุมนานาชาติระหว่างผู้อำนวยการโครงการปฏิบัติการทุ่นระเบิดระดับนานาชาติ

และที่ปรึกษาสหประชาชาติ ครั้งที่ 20

(Twentieth International Meeting of National Mine Action Programme Directors and United Nations Advisors)

ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส