9 ตุลาคม 2559

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
ระหว่าง พลเอก วิทยา วชิรกุล (ท่านเดิม) กับ พลโท ประสพชัย กงบุราณ (ท่านใหม่)
ณ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย