อัตราเฉพาะกิจ ศทช.ศบท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ลำดับ
หน่วย/ตำแหน่ง
นายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทวน
หมายเหตุ
ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
1
ผู้อำนวยการ
1
   
2
รองผู้อำนวยการ
2
3
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
2
4
ประจำศูนย์
2
5
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
-
2
6
เจ้าหน้าที่งบประมาณ
1
7
เจ้าหน้าที่การเงิน
1
ส่วนนโยบายและแผน
1
หัวหน้าส่วน
1
-
2
รองหัวหน้าส่วน
1
-
แผนกวิจัยและพัฒนา
1
หัวหน้าแผนก
1
-
2
เสมียน
-
1
แผนกแผนและโครงการ
1
หัวหน้าแผนก
1
-
2
เสมียน
-
1
แผนกฝึกอบรม
1
หัวหน้าแผนก
1
-
2
เสมียน
-
1
ส่วนธุรการและสนับสนุน
1
หัวหน้าส่วน
1
-
2
รองหัวหน้าส่วน
1
-
3
เจ้าหน้าที่ยานยนต์
1
1
4
พลขับ
-
5
แผนกธุรการ
1
หัวหน้าแผนก
1
-
2
เสมียน
-
1
 
แผนกกำลังพล
1
หัวหน้าแผนก
1
-
2
เสมียน
-
1
แผนกส่งกำลังบำรุง
1
หัวหน้าแผนก
1
-
2
เสมียน
-
2
แผนกบริการ
1
หัวหน้าแผนก
1
-
2
เสมียน
-
3
ส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล
1
หัวหน้าส่วน
1
-
2
รองหัวหน้าส่วน
1
-
แผนกแจ้งเตือนและให้ความรู้
1
หัวหน้าแผนก
1
-
 
2
เสมียน
-
1
แผนกสำรวจ
1
หัวหน้าแผนก
1
-
2
เสมียน
-
1
แผนกตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด
1
หัวหน้าแผนก
1
-
2
เสมียน
-
1
 
แผนกประเมินผล
1
หัวหน้าแผนก
1
-
2
เสมียน
-
1
ส่วนกิจการพิเศษ
1
หัวหน้าส่วน
1
-
2
รองหัวหน้าส่วน
1
-
แผนกประสานความร่วมมือ
1
หัวหน้าแผนก
1
-
2
นายทหารแปลเอกสาร
2
-
3
เสมียน
-
2
แผนกช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1
หัวหน้าแผนก
1
-
2
เสมียน
-
1
แผนกประชาสัมพันธ์
1
หัวหน้าแผนก
1
-
2
เสมียน
-
1