อัตราเฉพาะกิจ นปท.ศทช.ศบท. ประจาปีงบประมาณ 2561
(พ.อ.(พ.) – พล.ท. 1, พ.อ.(พ.) – พล.ต. 1, พ.อ. น.อ. – พ.อ.(พ.) น.อ.(พ.) 2,
ร.ต. – พ.อ. น.อ. 13, ส.ต. จ.ต. – จ.ส.อ. พ.จ.อ. พ.อ.อ. 58)
ลำดับ
หน่วย/ตำแหน่ง
อัตรา
หมายเหตุ
บก.นปท.ศทช.
1
ผบ.นปท.ศทช.
พ.อ. (พ.) น.อ. (พ.) – พล.ท.
 
2
รอง ผบ.นปท.ศทช.
พ.อ. (พ.) น.อ.(พ.) – พล.ต.
3
จนท.บก.
ส.ต. จ.ต. – จ.ส.อ. พ.จ.อ. พ.อ.อ.
4
จนท.ธุรการ/พลขับ
ส.ต. จ.ต. – จ.ส.อ. พ.จ.อ. พ.อ.อ.
ส่วนอำนวยการ
5
หน.ส่วนอานวยการ
พ.อ. น.อ. – พ.อ. (พ.) น.อ. (พ.)
6
รอง หน.ส่วน/น.ประเมินผล
พ.ท. น.ท. – พ.อ. น.อ.
7
น.แผนและประสานการปฏิบัติ
ร.ต. – พ.อ. น.อ.
8
น.ธุรการกาลังพล
ร.ต. – พ.อ. น.อ.
9
น.ส่งกาลังและสนับสนุน
ร.ต. – พ.อ. น.อ.
10
จนท. ประจาส่วนอานวยการ/จนท.ประเมินผล
ส.ต. จ.ต. – จ.ส.อ. พ.จ.อ. พ.อ.อ.
11
จนท. แผนและประสานการปฏิบัติ/กรรมวิธีข้อมูล
ส.ต. จ.ต. – จ.ส.อ. พ.จ.อ. พ.อ.อ.
12
จนท. ธุรการและสนับสนุน/สื่อสาร
ส.ต. จ.ต. – จ.ส.อ. พ.จ.อ. พ.อ.อ.
13
จนท. ธุรการและสนับสนุน/พลขับ
ส.ต. จ.ต. – จ.ส.อ. พ.จ.อ. พ.อ.อ.
14
จนท. ธุรการและสนับสนุน/พลขับ
ส.ต. จ.ต. – จ.ส.อ. พ.จ.อ. พ.อ.อ.
15
จนท. งบประมาณและการเงิน
ส.ต. จ.ต. – จ.ส.อ. พ.จ.อ. พ.อ.อ.
ส่วนปฏิบัติการ
16
หน.ส่วนปฏิบัติการ
พ.อ. น.อ. – พ.อ. (พ.) น.อ. (พ.)
17
รอง หน.ส่วน
พ.ท. น.ท. – พ.อ. น.อ.
18
จนท. รวบรวมข่าวสาร/กรรมวิธีข้อมูล
ส.ต. จ.ต. – จ.ส.อ. พ.จ.อ. พ.อ.อ.
19
พลขับรถ/สื่อสาร
ส.ต. จ.ต. – จ.ส.อ. พ.จ.อ. พ.อ.อ.
ชุดแจ้งเตือนให้ความรู้และหาข่าว
20
หน.ชุดแจ้งเตือนให้ความรู้และหาข่าว
ร.ต. – พ.อ. น.อ.
21
จนท. แจ้งเตือนให้ความรู้และหาข่าว
ส.ต. – จ.ส.อ.
22
พลขับรถ/สื่อสาร
ส.ต. – จ.ส.อ.
ชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด
23
หน.ชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด
ร.ต. – พ.อ.
24
ผบส.
ส.ต. – จ.ส.อ.
25
ผบส.
ส.ต. – จ.ส.อ.
26
พลขับรถ/สื่อสาร
ส.ต. – จ.ส.อ.
ชุดสารวจที่ 1
27
หน.ชุดสารวจที่ 1
ร.ต. – พ.อ. น.อ.
28
จนท.สารวจ
ส.ต. จ.ต. – จ.ส.อ. พ.จ.อ. พ.อ.อ.
29
จนท.สารวจ
ส.ต. จ.ต. – จ.ส.อ. พ.จ.อ. พ.อ.อ.
30
จนท.สารวจ/พยาบาล
ส.ต. จ.ต. – จ.ส.อ. พ.จ.อ. พ.อ.อ.
31
พลขับรถ/สื่อสาร
ส.ต. จ.ต. – จ.ส.อ. พ.จ.อ. พ.อ.อ.
ชุดสารวจที่ 2
32
หน.ชุดสารวจที่ 2
ร.ต. – พ.อ. น.อ.
33
จนท.สารวจ
ส.ต. จ.ต. – จ.ส.อ. พ.จ.อ. พ.อ.อ.
34
จนท.สารวจ
ส.ต. จ.ต. – จ.ส.อ. พ.จ.อ. พ.อ.อ.
35
จนท.สารวจ/พยาบาล
ส.ต. จ.ต. – จ.ส.อ. พ.จ.อ. พ.อ.อ.
36
พลขับรถ/สื่อสาร
ส.ต. จ.ต. – จ.ส.อ. พ.จ.อ. พ.อ.อ.
ชุดสารวจที่ 3
37
หน.ชุดสารวจที่ 3
ร.ต. – พ.อ. น.อ.
38
จนท.สารวจ
ส.ต. จ.ต. – จ.ส.อ. พ.จ.อ. พ.อ.อ.
39
จนท.สารวจ
ส.ต. จ.ต. – จ.ส.อ. พ.จ.อ. พ.อ.อ.
40
จนท.สารวจ/พยาบาล
ส.ต. จ.ต. – จ.ส.อ. พ.จ.อ. พ.อ.อ.
41
พลขับรถ/สื่อสาร
ส.ต. จ.ต. – จ.ส.อ. พ.จ.อ. พ.อ.อ.
ชุดเก็บกู้และทาลายทุ่นระเบิด
42
พน.ชุดเก็บกู้และทาลายทุ่นระเบิด
ร.ต. – พ.อ.
43
จนท. เก็บกู้และทาลายทุ่นระเบิด
ส.ต. – จ.ส.อ.
44
จนท. เก็บกู้และทาลายทุ่นระเบิด
ส.ต. – จ.ส.อ.
45
พลขับรถ/สื่อสาร
ส.ต. – จ.ส.อ.
ส่วนระวังป้องกัน
46
หน.ส่วนระวังป้องกัน
ส.ต. – จ.ส.อ.
47
รอง หน.ส่วนระวังป้องกัน
ร.ต. – พ.อ.
48
จนท.ระวังป้องกัน
ส.ต. – จ.ส.อ.
49
จนท.ระวังป้องกัน
ส.ต. – จ.ส.อ.
50
จนท.ระวังป้องกัน
ส.ต. – จ.ส.อ.
51
จนท.ระวังป้องกัน
ส.ต. – จ.ส.อ.
52
จนท.ระวังป้องกัน
ร.ต. – พ.อ.
53
จนท.ระวังป้องกัน
ส.ต. – จ.ส.อ.
54
จนท.ระวังป้องกัน
ส.ต. – จ.ส.อ.
55
จนท.ระวังป้องกัน
ส.ต. – จ.ส.อ.
56
จนท.ระวังป้องกัน
ส.ต. – จ.ส.อ.
57
จนท.ระวังป้องกัน
ร.ต. – พ.อ.
58
จนท.ระวังป้องกัน
ส.ต. – จ.ส.อ.
59
จนท.ระวังป้องกัน
ส.ต. – จ.ส.อ.
60
จนท.ระวังป้องกัน
ส.ต. – จ.ส.อ.