ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ 183 ภายในกรมสื่อสารทหาร ถนนสรงประภา

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210


โทรศัพท์ 0-2929-2002 โทรสาร 0-2929-2002

เว็บไซต์ http://tmac.rtarf.mi.th

cut.html