นปท.ศทช.

หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษย์ธรรม   ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ

เมื่อ 16 พ.ย.60 ชุดระวังป้องกันได้ทำการฝึก ทบทวน เรื่อง การระวังป้องกันฐานที่ตั้งชั่วคราว (ฐานลอย) ณ ร.152 พัน 2 ค่ายพระยาเดชานุชิต เพื่อฝึกการใช้อาวุธทางยุทธวิธีและการวางแผนระวังป้องกัน

Read More

เมื่อ 15 พ.ย.60 เวลา 1300 - 1600 ชุดระวังป้องกัน ได้ทำการฝึก เรื่อง การระวังป้องกันฐานที่ตั้งชั่วคราว (ฐานลอย) ณ ร.152 พัน 2 ค่ายพระยาเดชานุชิต เพื่อฝึกการใช้อาวุธทางยุทธวิธีและการวางแผนระวังป้องกัน

Read More

เมื่อ 14 พ.ย.60 กำลังพลทั้งสามชุด ประกอบด้วย
1. ชุดระวังป้องกัน 2. ชุดปฏิบัติการ 3. ชุดสุนัข
ได้ฝึกทบทวนการปฏิบัติ ณ ร.152 พัน.2 ค่ายพระยาเดชานุชิต เพื่อให้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน

Read More

เมื่อ 13 พ.ย.60 กำลังพลทั้งสามชุด ประกอบด้วย
1. ชุดระวังป้องกัน 2. ชุดปฏิบัติการ 3. ชุดสุนัข
ได้ฝึกทบทวนการปฏิบัติ ณ ร.152 พัน.2 ค่ายพระยาเดชานุชิต เพื่อให้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน

Read More

เมื่อ 12 พ.ย.60 ชุดปฏิบัติการได้ทำการปรนนิบัติบำรุงเครื่องตรวจค้น ณ ห้องประชุม ร.152 พัน.2 ค่ายพระยาเดชานุชิต เพื่อบำรุงรักษาให้เครื่องมืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

Read More

เมื่อ 11 พ.ย.60 เวลา 0830 - 1200 ส่วนปฏิบัติการ ฯ ได้เชิญ พ.ต. พิศาล ชายเขียว หน.ฝขว.ฉก.ทพ.47 มาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์พื้นที่ อ.กาบังและ อ.ยะหา และการวางแผน รวป. ในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.กาบัง ณ ห้องประชุม ร.152 พัน.2 ค่ายพระยาเดชานุชิต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ นปท.ยะลา ที่ปฏิบัติงานทราบถึงสถานการณ์พื้นที่ปัจจุบัน

Read More

เมื่อ 10 พ.ย. 60 ชุดสุนัขตรวจค้นทุนระเบิด ฝึกเชื่อฟังตามคำสั่ง การค้นหาในพื้นที่เปิด และการค้นหาตามช่องทาง ณ ร.๑๕๒ พัน ๒ ค่ายพระยาเดชานุชิต เพื่อ ทบทวน ให้สุนัขเชื่อฟังตามคำสั่งผู้ฝึก และสามารถไปปฏิบัติงานในพื้นที่จริง

Read More

ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

183 ภายในกรมสื่อสารทหาร ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0-2929-2002; โทรสาร 0-2929-2002
เว็บไซต์ http://tmac.rtarf.mi.th