วิสัยทัศน์ ศทช.ศบท.
"ศูนย์ปฎิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เป็นองค์กรบูรณาการ
เพื่อปฎิบัติตามพันธกรณี ในอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
และพร้อมเป็นศูนย์กลาง องค์ความรู้ ด้านปฎิบัติการทุ่นระเบิด
เพื่อมนุษยธรรม เพื่อความเป็นเลิศในภูมิภาคอาเซียน"